OM OSS

Leverantörsföreningen Svensk Syn

Föreningen bildades 2009 och är en branschsammanslutning av merparten av landets verksamma hjälpmedelsföretag inom området.
 
Sverige har en lång tradition av samhällsstöd till personer med synnedsättning i hem, skola och på arbetsplatsen. Detta förhållningssätt har gett förutsättningar för svenska leverantörer att utvecklas och att skapa hjälpmedelslösningar i världsklass.
 
Vi vet att rätt hjälpmedel matchat mot individens behov och förutsättningar leder till bättre livskvalitet till gagn för såväl individen, närstående och samhället i stort, både ekonomiskt och moraliskt. I ett dynamiskt samhälle och i en vital hjälpmedelsvärld finns utrymme för såväl enklare som mer avancerade lösningar. Via en ständig omvärldsbevakning och produktutveckling river vi tillsammans hinder för personer med synnedsättningar som tidigare varit svåra eler till synes omöjliga att överbrygga.
 
Ur föreningens stadgar;
 
Föreningen har till ändamål

1.     att öka medvetenheten hos individer, myndigheter,
        företag och organisationer om behovet av bra hjälpmedel
        för synskadade

2.     att informera om förutsättningar att med hjälpmedel
        effektivt bidra till bättre livskvalitet för alla personer med 
        nedsatt syn

3.     att verka för utveckling och förnyelse av branschen med
        syfte  att stärka medlemsföretagens förutsättningar att
        bidra till höjd livskvalitet för personer med nedsatt syn

4.     att verka som remissinstans, samarbeta och samråda med
        myndigheter, organisationer och enskilda företag

5.     att bistå medlemmarna med exponerings- och
        mötesmöjligheter, omvärldsinformation, branschstatistik
        och utbildning av gemensamt intresse

6.     att verka för sunda och ändamålsenliga affärsprinciper
        och reklammetoder inom branschen

7.     att även i övrigt tillvarata och främja medlemmarnas
        gemensamma intressen
 
Styrelse verksamhetsåret 2022
Monica Eriksson, Svensk Syn/Branschkansliet - ordförande
Petter Helge, Low Vision Int – vice rdförande
Fredrik Palo, PolarPrint - ledamot
Dick Thörn, Insyn – ledamot
Åsa Lodin, Iris Hjälpmedel - ledamot
 
Valberedning
Anders Frankenberg (Dolphin), Erik Tengvall (Iris Hjälpmedel)

Administratör branschföreningen – Monica Eriksson


 

Vision

Personer med synnedsättning eller blindhet ska enkelt kunna få information och hjälp att överbrygga hinder som deras bristande syn leder till. Föreningens medlemmar ska vara en aktivt och respekterad part i denna process.

Värdegrund

Den enskilda individens behov ska vara vägledande för vårt arbete och förhållningssätt. Detta sker antingen via ombud eller i direkt kontakt med brukaren. Vi ska i möjligaste mån kommunicera på mottagarens villkor och ska skapa lösningar som är så pass tillgängliga som processer, teknik och medlemmarnas förutsättningar tillåter.

synmässan

Med anledning av pandemin fick Svensk Syn ställa in mässan i Stockholm, Göteborg och Malmö våren 2020.

Sannolikt kommer inte en fysisk Synmässa vara genomförbar under 2021, eventuellt kan en digital Synmässa arrangeras under hösten 2021.

Allt beror på pandemins utveckling och vi följer myndigheternas rekommendationer och riktlinjer kontinuerligt. Så snart vi vet mera kommer vi informera er här och i andra kanaler inom branschen.

upphandling

Svensk Syns har tagit fram rekommendationer avseende leverans- och garantivillkor. Hämta dessa HÄR

Pressmaterial