OM SYNNEDSÄTTNING

100 000 med synnedsättning eller blindhet

I Sverige finns det drygt 100 000 personer som betraktas som synskadade eller blinda. Oftast har dessa personer en syn understigande 0,3 sammantaget. Majoriteten av dessa är seniorer utanför arbete och får oftast hjälp av regionens syncentral. Förutsättning att få access till syncentralen, oaktat ålder, är att personen blivit undersökt och remitterad av en ögonläkare. På syncentralen  finns kuratorer, optiker, hjälpmedelskonsulenter som är hjälper personen att hitta rätt lösning och hjälpmedel för en bättre vardag. Svensk Syns medlemmar är främst de som levererar hjälpmedel och anpassning till landstingens syncentraler.
 
Om personen är arbetslös och inskriven på landets arbetsförmedling, så erhåller denne en handläggare som bl.a. kan erbjuda stöd i utredning via arbetsförmedlingens syn, döv, hörsel-team .  Dessa ska vara behjälpliga att finna rätt teknisk lösning för att underlätta jobbsökning och anställningsbarhet. Teamen har oftast kontakt med föreningens medlemmar för olika tekniska lösningar.
 
Om personen är i arbete finns det möjlighet att söka bidrag för hjälpmedel via Försäkringskassan. Föreningens medlemmar kan hjälpa personen eller företaget med utprovningar och rådgivning Läs mer.
 
Om personen går i skola ligger ansvaret främst på kommunen. Skolan kan hämta stöd och hjälp via Specialpedagogiska Skolmyndigheten – SPSM och/eller regionens syncentral.
 
400 000 med svagsynthet
I Sverige finns det drygt 400 000 personer som betraktas som svagsynta. Oftast har dessa personer en synnedsättning i spannet mellan 0,3 och 0,7. Synproblemet kan ha uppstått genom hög ålder och/eller olika ögonsjukdomar. Dessa personer har idag inte access till syncentralen utan får skaffa sig hjälp på annat håll. Oftast är synnedsättning så komplicerad att traditionell optik inte fungerar. Ungefär hälften av av landets kommuner har en funktion som kallas syn- och hörselinstruktör eller heminstruktör. Dessa har oftast som uppdrag att hjälpa kommunens synsvaga med råd och praktiska lösningar. Mer information finns att hämta på den enskilda kommunens hemsida eller via instruktörernas branschföreningen, Syn- och hörselföreningen. Det går också bra att kontakta hjälpmedelsbolagen direkt Läs mer .

Organisationer till stöd för de synskadade och synsvaga i Sverige
Det finns en rad organisationer i Sverige som arbetar med rehabilitering av synskadade samt utbildningar för dem som har som profession att hjälpa synskadade till en bättre vardag. Du hittar dem här Läs mer.